Privacy- en Behandelovereenkomst

Met dit document informeer ik u als cliënt uitdrukkelijk welke gegevens ik opsla in het cliënten dossier en wat ik er mee doe. Ik leg vast dat u als cliënt kennis heeft van dit document en er mee instemt. Tevens maken we hiermee afspraken m.b.t. uw behandeling.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-3-2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Lifestyle to b.
KvK nummer 09082510

Silvoldseweg 3,
7061 DK  Terborg,
0315-844084,
info@lifestyletob.nl

Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Lifestyle to b. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum
  • Datum van de behandeling (en)
  • Korte omschrijving van de behandeling (en)
  • De kosten van het consult


Uw privacy
De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 
Cookies
Wij verzamelen geen cookies.
Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u stuurt voor zolang het nodig is bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Voor nieuwsbrieven wordt uw e-mailadres alleen met uw toestemming toegevoegd aan het e-mailbestand en kunt u zich ten alle tijden afmelden van de nieuwsbrief door middel van een afmeld link.

Uw rechten
U heeft het recht om Lifestyle to b. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Lifestyle to b. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Lifestyle to b. , Silvoldseweg 3, 7061 DK  Terborg
Telefoon 0315-844084 of info@lifestyletob.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lifestyle to b.  laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard heeft u als consument ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u doen op hun website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-03-2021.

Lifestyle to b. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

Adresgegevens

Lifestyle to b.
Silvoldseweg 3
7061 DK Terborg

0315-844084
info@lifestyletob.nl

KvK: 09082510
BTW nr: NL 001867437B93

Aangesloten bij:

Openingstijden
De praktijk is geopend op afspraak van dinsdag t/m zaterdag
Winkeltijden voor afhalen zonder afspraak zie Facebook

Volg ons op Facebook, om op de hoogte te blijven op het gebied van natuurgeneeskunde en een gezonde lifestyle. 

Informatie m.b.t. het klacht- en tuchtrecht is opgenomen in de algemene voorwaarden.