Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lifestyle to b.  

Praktijk voor natuurgeneeskunde/ kinesiologie,

Silvoldseweg 3 in Terborg en geregistreerd bij de KVK onder nummer 09082510 aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De VBAG is aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten door Lifestyle to b. uit te voeren opdrachten. Lifestyle to b. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Lifestyle to b. zijn bekend gemaakt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van  kracht blijven.

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

 De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvragen tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigd, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 95,– voor het eerste consult met intakegesprek van 1 uur en met het bedrag van € 47,50 per half uur sessie hierop volgend. De behandeling start met uw schriftelijke toestemming tijdens een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier.

Betalingswijze van de behandeling is per pin of contant per consult, creditcard is niet mogelijk. De factuur wordt aan cliënt per mail verstuurd.

Bij verhindering kan cliënt minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen (telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email) anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Maakt cliënt meteen een nieuwe afspraak binnen 2 weken dan worden deze kosten niet gemaakt. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stop gezet.

Lifestyle to b. is opgenomen in AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op he gebied worden op het gebied van medische basiskennis.

De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Lifestyle to b. gelezen welke aan u is uitgereikt  d.d. ………………….  en u stemt in met dit reglement.

Lifestyle to b. werkt uitsluitend op afspraak.

Gedurende het consult kan er geen telefoon of email beantwoord worden.

Bij telefonisch contact kan cliënt naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld tijdens werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag.

Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Lifestyle to b. waargenomen door een collega. Wilt u hier informatie over hebben dan kunt u naam en telefoonnummer vragen.

Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op korte termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient u contact op te nemen met uw huisarts en/of specialist.

Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@lifestyletob.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u herover geïnformeerd door de praktijk. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

dan wel de geschilleninstantie  Quasir, e-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch, 06-48445538

De geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)  
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens enz.

Lifestyle to b. is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Lifestyle to b. heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Lifestyle to b. tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering van Balens. Tevens is er een rechtsbijstandverzekering die dekkend is voor de WKKGZ.

Lifestyle to b. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat Lifestyle to b. is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Lifestyle to b. is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. Indien Lifestyle to b. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lifestyle to b. beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Lifestyle to b. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Lifestyle to b. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van de supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Lifestyle to b. zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG
Lifestyle to b. houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Adresgegevens

Lifestyle to b.
Silvoldseweg 3
7061 DK Terborg

0315-844084
info@lifestyletob.nl

KvK: 09082510
BTW nr: NL 001867437B93

Aangesloten bij:

Openingstijden
De praktijk is geopend op afspraak van dinsdag t/m zaterdag
Winkeltijden voor afhalen zonder afspraak zie Facebook

Volg ons op Facebook, om op de hoogte te blijven op het gebied van natuurgeneeskunde en een gezonde lifestyle. 

Informatie m.b.t. het klacht- en tuchtrecht is opgenomen in de algemene voorwaarden.